10% cashback actie! Voeg kortingscode Springsale toe in het opmerkingeveld.
plisségordijnen.nl
Klik hier voor het Webwinkel certificaat Gratis kleurstalen aanvragen Winkelwagen
10% cashback actie! Voeg kortingscode Springsale toe in het opmerkingeveld.

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden van Plisségordijnen.nl

Heeft u een probleem met of een klacht over een product dat u bij ons heeft gekocht? Neemt u dan contact met ons op via ons klachtenformulier of bel ons op 085-4011302. U vindt hier een beschrijving van onze klachtenprocedure. Na ontvangst van uw bericht nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.

Garantieperiode

Bij het afhandelen van artikelklachten volgen wij uiteraard de Nederlandse wet en de bepalingen zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden. Onze garantieregelingen gelden onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet. Dit houdt in dat u als consument recht heeft op gratis herstel van het product dan wel de levering van een vervangend product, indien u als consument terecht onder de garantie heeft geclaimd. Reparatie en/of vervanging betekent geen vernieuwing van het product en/of verlenging van de garantietermijn. Indien ondanks herstel en/of vervanging sprake blijft van een non-conforme levering door Plisségordijnen.nl, dan heeft u als de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Aansluitend op de wettelijke garantie ontvangt u bij Plisségordijnen.nl minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle artikelen die u bij ons koopt. Wanneer de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief retour- en afleverkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Plisségordijnen.nl.

Klacht of defect buiten garantie

Ook na afloop van de (fabrieks)garantietermijn kunt u met een gegronde klacht bij ons terecht. Uiteraard mag u verwachten dat onze producten na een bepaalde periode en na normaal gebruik nog goed zouden mogen functioneren. Bij reparaties of ruilingen die buiten de garantie vallen, is het soms redelijk om (een deel van) de kosten zelf te betalen. Zijn er voor u kosten verbonden aan het oplossen van een artikelklacht, dan informeren we u hier vooraf over.

Dekking

De garantie geldt in het geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen, incompleetheid en enkel ingeval dit gebrek aantoonbaar aan Jaloezieën.nl te wijten is.

De garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die volgens de technische maatstaven normaal geacht moeten worden.

Ten aanzien van de te leveren producten is Plisségordijnen.nl een tolerantie toegestaan van +/- 1mm voor wat betreft de breedte van alle producten. Voor wat betreft de lengte/hoogte is dit +/- 5mm.  

De garantie geldt niet gedurende de periode dat Opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen jegens Plisségordijnen.nl in gebreke blijft. Nadien herleeft de garantie, doch niet met terugwerkende kracht en zonder dat daardoor de garantietermijn wordt verlengd.

De garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens keuringsmethoden die niet van tevoren zijn overeengekomen.

Onze garantieverplichting vervalt zodra de zaken verdere bewerking, (de)montage of inbouw hebben ondergaan, danwel ondeugdelijk zijn opgeslagen.

Ten aanzien van door Plisségordijnen.nl van derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover onze Opdrachtgever de garantiebepalingen van onze leveranciers.

Opdrachtgever kan geen ander recht aan onze garantie ontlenen dan hierboven vermeld.

Afwikkeling

Betreffende vervaardigde en handelszaken: 
Op de door Plisségordijnen.nl geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Plisségordijnen.nl de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke (onder)delen of zaken opnieuw te leveren, ofwel aan Opdrachtgever de door haar betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken.

Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend:

Meetfouten van klanten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van onjuist gebruik, demontage, verdere bewerking, opzettelijke beschadiging, nalatigheid of eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade.

Overige bepalingen

Ten aanzien van de op door Plisségordijnen.nl verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt Plisségordijnen.nl de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat Opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.